ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΑΣΙΑΝΩΝ

Ο εμπλουτισμός με θηράματα είναι ένα από τα διαχειριστικά μέτρα που μπορούμε να επιλέξουμε για να αποκτήσει κυνηγετικό ενδια­φέρον μια περιοχή. Καλό είναι βέβαια να απε­λευθερώνουμε θηράματα που προϋπήρχαν στην περιοχή ώστε να μην προκληθεί καμία αλλοίωση στην σύνθεση της πτηνο-πανίδας. Ωστόσο, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και κατ’ εξαίρεση, το μέτρο της απελευθέρωσης ξένων προς την περι­οχή ειδών, εφαρμόζεται όταν οι απαιτήσεις για θηράματα δεν ικανοποιούνται από την υφιστά­μενη κατάσταση. Κι’ αυτό με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά, έχουν δοκιμαστεί για πολλά χρόνια και δεν προκαλούν αρνητικές επιδράσεις σε άλλα είδη της πτηνο-πανίδας.

Ο φασιανός αποτελεί ένα από τα βασικότερα θηράματα για αναπληθυσμό σε παγκόσμια κλί­μακα και χιλιάδες πουλιά εκτρέφονται και απε­λευθερώνονται στην χώρα μας. Αρκετές δε είναι οι περιοχές που το είδος έχει εγκατασταθεί και αναπαράγεται επιτυχώς στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς να έχουν αναφερθεί κάποιες δυσάρεστες επιπτώσεις σε άλλα είδη, τουλάχιστον σε περιο­χές που είναι κυρίως δασικές ή θαμνοσκεπείς σε μέτρια υψόμετρα.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος πήρε από το Κρατικό εκτροφείο των Σερρών 1000 φασιανούς και αφού τους κράτησε περίπου ένα μήνα στον κλωβό εξοικείωσης που κατασκεύασε φέτος στο κτήμα στο Ωραιόκαστρο, όπως προβλέπει άλλω­στε και η νέα διάταξη για τις απελευθερώσεις, στην συνέχεια προέβη στην απελευθέρωσή τους σε διάφορα σημεία της ζώνης ευθύνης του, σύμ­φωνα πάντα με την μελέτη του επιστημονικού συνεργάτη Σώκου Χρήστου.

Η απελευθέρωση στην περιοχή του Τριαδί­ου έγινε ύστερα από πρωτοβουλία της Λέσχης Θέρμης με την συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Τριαδίου δίνοντας ιδιαίτερη χαρά στους 80 περίπου μαθητές που συμμετείχαν. Αφού προηγήθηκε μια ενημέρωση στους μαθητές για τον φασιανό και για τις Κυνηγετικές Οργανώσεις έγινε η απελευθέρωση. Πιστεύουμε ότι ανάλογες εκδηλώσεις με την συμμετοχή των σχολείων επι­βάλλονται γιατί η προπαγάνδα από οργανωμένα συμφέροντα ενάντια στους κυνηγούς, είναι άνιση και άδικη, επειδή οι επικριτές μας «λυμαίνονται» τα κονδύλια της «πράσινης ανάπτυξης» ένα με­γάλο κομμάτι εκ των οποίων στρέφεται εναντίον της κυνηγετικής δραστηριότητας, εκμεταλλευό­μενοι πάντα τις κοινωνικές ευαισθησίες των συ­νανθρώπων μας.

Οι περισσότεροι από τους φασιανούς που απελευθερώθηκαν είναι δακτυλιωμέ­νοι και παρακαλούμε όποιος από τα μέλη μας έτυχε να θηρεύει φασιανό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, να το δηλώσει στην γραμματεία του Κ.Σ.Θ. γιατί μ’ αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει στα συμπεράσματα αυτής της προσπάθειας.

No Comments

Post A Comment